keskiviikko 13. huhtikuuta 2016

Ruutana - Välitien levennys - Kansalaiskeskustelu - Huomautus


Ruutana - Välitien levennys - Kansalaiskeskustelu - Huomautus
Välitien peruskorjaus = levennys ja maa-alueen haltuunotto
Osa 1 - 2016-04-13

Idyllistä kunnallistekniikaksi - Pohjois Kangasala osa 2 - 2016-04-19

Välitien haltuunotto ja tien levennys, lisäkuvia: http://nokanmov.tumblr.com/post/143390283840/

Adressit.com - Kangasala - Välitien levennys, Huomautus haltuunoton ylimitoituksesta
http://www.adressit.com/kangasala_-_valitien_levennys_tonttien_haltuunotto_ylimitoitettu

Rakennussuojelu on rakennetun ympäristön suojelua, jonka päämääränä on kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja alueellisten kokonaisuuksien suojeleminen. HUOMAUTUS KATUALUEEN KUNNOSTUSSUUNNITELMAAN JA HALTUUNOTTOPÄÄTÖKSEEN 19. huhtikuu 2016 - Välitien ja Harjutien alue, Ruutana, Kangasala.

Tiedoksi: Tontti-insinööri Niina Yli-Olli, Suunnittelija Jari Keivaara
Tekninen johtaja, Katusuunnittelu, Asemakaavasuunnittelu

1 JOHDANTO

Olemme saaneet nähtäväksi Kangasalan Kunnan Välitien peruskorjaussuunnitelman sekä vastaanottaneet päätöksen katualueiden haltuunotosta.

Suunnitelmat ovat varsin ylimalkaisia ja määrittelevät lähinnä peruskorjauksen suunnittelualueen. Vuorovaikutus tilaisuudessa olemme saaneet jonkin verran suullista lisätietoa suunnitelmasta. Olemme kirjoittaneet tämän huomautuksen perustuen näihin tietoihin.

Huomautuksen alkupäässä olemme koonneet yleisiä haittavaikutuksia, joita näemme suunnitelma-alueella. Asukkaina olemme huolestuneita alueen viihtyvyydestä sekä liikenneturvallisuudesta. Huoli ulottuu luonnollisesti myös haltuunoton alaiseen piha-alueeseen ja katusuunnitelman suoriin sekä seurannaisvaikutuksiin.

2 YLEISIÄ VAIKUTUKSIA

Välitien ja Harjutien alue, muu Iskelä ja edelleen Lokomon alue ovat vanhaa jälleenrakennuskauden asuinaluetta. Ruutanan on myös väitetty olleen Suomen ensimmäinen omakotialue. Varmuudella se on Suomen ensimmäisten omakotialueiksi kaavoitettujen alueiden joukossa. Ruutanan alue on perustettu alkujaan metsän keskelle täysin uutena asuinalueena Lokomon, Tampellan ja rautatieläisten asuinalueeksi. Useat alueen taloista ovatkin alkujaan juuri rautatieläisten rakentamia tyyppitaloja.

2.1 VAIKUTUKSET VÄLITIEN ALUEEN ILMEESEEN

Asuinalueen merkittävin piirre on jälleenrakentamiskauden ilmeen mukainen kapea katuverkosto sitä reunustavine vanhoine puineen ja istutuksineen. Alueella on huomattava määrä Alvar Aallon suunnittelemia tyyppitaloja, jota edelleen ovat jatkaneet elämää mukautuen uusien sukupolvien tarpeisiin. Vuosien saatossa kasvaneet puut ja istutukset reunustavat katualueita kauniisti.

Esitetyllä katusuunnitelmalla on merkittäviä vaikutuksia alueen ilmeeseen. Tiedoksi toimitettu haltuunotto kirje hyvin havainnollisesti osoittaa piha-alueiden pienenevän tämän suunnitelman johdosta hyvinkin merkittävästi. Katusuunnitelman mukaan ajoradat tulevat levenemään paikoin yhdellä metrillä, mutta lisäksi etenkin avo-oja suunnitelmat kasvattavat koko katualuetta useammallakin metrillä.

Ruutanan osayleiskaavan selvityksessä mainitaan esimerkiksi Lokomon omakotialueesta seuraavaa:

Lokomon omakotiasutus on erityisiä rakennetun ympäristön arvoja omaava jälleenrakennus kauden pientaloalue, ja jatkossakin sen korjaus- ja täydennysrakentamista tulee ohjata suojelu- ja rakentamismääräyksin siten, että alueen alkuperäinen ilme säilyisi vahvana tai osittain palautuisi. Kyseessä on ensisijaisesti katumiljöiden eli katujulkisivujen suojelu”.

Toisaalla samassa selvityksessä korostetaan juuri Välitien lähiympäristön arvoa:

”Erityisesti radanvarren omakotitaajaman lähellä sijaitseva Huhdintien ja Lakolammin seutu on viher- ja virkistysalueena varteen otettava maa- ja metsätalousvaltainen kulttuuriympäristö.”

Edelleen saman kappaleen yhteenvetona esitetään huoli alueen alkuperäisen ilmeen heikkenemisestä:Esiteltävillä alueilla on tietyn aikakauden rakennustapaan ja maankäyttöön liittyväympäristöllinen erityisluonne, jota rakentamisen tai maankäytön muutokset ovat jo jossakin määrin heikentäneet.”

Itse Iskelän alueeseen liittyen samassa selvityksessä todetaan seuraavaa:

Iskelän ja kunnanalueen omakotiasutus on Lokomon tavoin syntynyt metsäympäristöön. Niitä määrittää jälleenrakennuskauden pientaloalueille tyypilliseen tapaan puutalorakentaminen, isot puutarhatontit ja tilojen jakaminen asuin- ja piharakennuksiin. Iskelässä ja siihen koillisessa liittyvällä kunnanalueella erityinen tunnelma syntyy kylätiemäisestä katuverkostosta ja maaston korkeusvaihtelusta sekä katutiloja ja näkymiä rajaavasta runsaasta puustosta ja muusta kasvillisuudesta.”

Selvityksessäesitetään erityistä huolta juuri tämän alueen ilmeen säilymisen suhteen peruskorjausten ja laajennusten jo vaikutettua alueen ilmeeseen. Näin ollen entistä merkittävämpää on pyrkiä säilyttämään nykyinen ilme vaalien alkuperäisiä katulinjauksia ja leveyksiä ja pyrkien säilyttämään alueen kasvillisuutta.

Iskelästä mainitaan myös osayleiskaavan ehdotuksessa seuraavaa:

Katuverkoston ominaispiirteiden (kylätiemäisyys, suoraviivaiset ja eteläosassa hyvinkin pitkät kadut, puuston rajaamat katutilat ja näkymät) säilyttäminen on kyläkuvallisesti tärkeää.”

Nykyinen asemakaava ja katujen kunnostussuunnitelma eivät kunnioita alueen jälleenrakennuskauden ilmettä, vaan pyrkivät muuttamaan Välitien linjausta ja erityisestivaikuttavat alueen ilmeeseen leventämällä katualuetta. Katualueen muutokset ovat hyvin merkittäviä leventäen itse ajorataa, mutta etenkin huomattavat levennykset avo-ojien osalta rikkovat alkuperäistä ilmettä. Nämä levennyksetmyöstuhoavat vanhoja istutuksia ja puita, joilla selvityksenkin mukaan on merkittävä vaikutus alueen ilmeeseen.

2.2 HULEVESIEN HALLINTA

Esitetyssä katujen kunnostussuunnitelmassa esitetään ojitusten merkittävää lisäämistä Välitien varrella. Tällä pyritään hulevesien nopeampaan virtaukseen ja alueen tehokkaampaan kuivatukseen. Ruutanan osayleiskaavan hulevesitutkimuksessa tälle alueelle (alue 13) on esitetty, muiden valuma-alueiden kanssa, paikallista hulevesien hallintaa sademäärien viivyttämiseksi. Ojitussuunnitelmat ovat ristiriidassa tämän esityksen kanssa. Esityksen mukaan, alueella pitäisi ensisijaisesti lisätä imeytystä ja oissijaisesti viivyttämistä. Ojituksien tehostamisella on päinvastainen vaikutus sadevesien kulkeutumiseen.

2.3 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

Asukkaana katualueiden levenemisen seurauksena väistämättä nousevat ajonopeudet aiheuttavat suurta huolta alueen liikenneturvallisuuden suhteen. Nykyiset kapeat ja vaihtelevat kadut väistämättä edellyttävät hitaita ajonopeuksia ja muiden tielläliikkujien huomioimista. Samoin katujen lähellä kasvavat puut ja muu kasvillisuus ovat omiaan varmistamaan vaikutelmaa piha-alueiden läheisyydestä. Suunnitelman levennykset ajoratoihin ja koko katualueeseen tulevat kiistatta nostamaan ajonopeuksia alueella.

Ruutanan osayleiskaavaa varten laaditussa Liikenteellisten Vaikutusten Arvioinniss
a mainitaan seuraavaa:

Tonttikadut mitoitetaan ja linjataan siten, että muodostuu tiivis ja pienipiirteinen katuympäristö, jossa ajonopeudet pysyvät alhaisina ja kevyt liikenne voi huoletta käyttää ajorataa. Asemakaavatasolla tehdään tärkeitä päätöksiä myös alempi-asteisen kevyen liikenteen reitistön muodostamisessa.”

Ajonopeuksien nousu ei siis ole lainkaan aiheeton huoli ja tähän on kiinnitetty huomiotajo osayleiskaava arvioinneissa. Tämän hetkiset suunnitelmat ovat kuitenkin ristiriidassakyseisten selvitysten kanssa. Alueella tämän hetkiset tyypilliset ajonopeudet ovat noin 20-30km/h. Teiden leventäminen nostaisi nopeudet alueellisen yleisrajoituksen, 40km/h tasolle. Liikenneturvallisuuteen tämänkaltaisellakasvulla, on merkittävätseuraukset. Jalankulkijan tai pyöräilijän osalta törmäys auton kanssa näissä nopeuksissa on hyvin vaarallinen. Suunnitelmissa ei ole erillisiä kevyenliikenteen väyliä,vaan jalankulkijat kulkisivat edelleen muun liikenteen seassa.Huomioitavaa on myös, että Seurakunnantienuudella asuinalueella yleisrajoitus on laskettu 30km/h, vaikka alueella on erilliset jalkakäytävät. Myös välitien alueella pitäisi pyrkiä rajoittamaan ajonopeudet alle tämän nopeuden joko erillisillä rajoituksilla tai liikenneväylien suunnittelulla. Sikäli kun suunnitelmat ajoväylien leventämisen suhteen toteutuisivat, tulisi vakavasti harkita hidastetöyssyjen tai hidastekavennusten rakentamista.

Toisaalta, myöskin osayleiskaavan luonnoksen palauteraportin mukaan Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintavalmiusaika Ruutanan alueella täyttää riskiluokan II vaatimukset, eikä ole nähtävissä, että tämäkään seikka vaatisi ajoväylien näin huomattavaa leventämistä.

Ajonopeuksien nousulla on vaikutusta myös alueen meluhaittoihin tällä alueella. Tällä, sekä alueen yleisilmeen muutoksella, on haitallista vaikutusta myös tonttien arvoon.

2.4 YHTEISTYÖKUMPPANIEN HUOMIOINTI INFRASTRUKTUURIN PARANTAMISESSA

Elisa Oyj on kommentoinut Ruutanan osayleiskaavan suunnitelmia palauteraportin mukaan seuraavasti:Uudet mahdollisesti tarvittavat tietoliikenneyhteydet/suojaputkitukset tulemme rakentamaan muun kunnallistekniikan mukana”

Tästä ei kuitenkaan ollut mitään mainintaa suunnitelmassa tai asukkaiden kuulemistilaisuudessa. Toivomme, että kunnostamisen yhteydessä rakennettaisiin alueelle valokuituyhteydet tai niiden valmius yhdessä Elisan kanssa samoin, kun on jo tehty esimerkiksi Savikon alueella.

3 YHTEENVETO

Esitetyt katusuunnitelmat ovatnähdäksemme monilta osin ristiriidassa Ruutanan osayleiskaavan ja sen selvitysten kanssa mitä tulee esimerkiksi alkuperäisen ilmeen säilyttämiseen. Katusuunnitelma ei myöskään vastaa asukkaiden toivomusta alueen kehittymisestä ja alueen ilmeen säilyttämisestä.

Pidämme ensisijaisen tärkeänä, että katujen kunnostuksessa otetaan huomioon alueen kylätiemäisyys ja vielä säilytettävissä oleva jälleenrakennuskauden ilme. Tämä tulisi toteuttaa säilyttämällä nykyiset katuväylät ja niitä reunustava kasvillisuus (puut ja istutukset), joilla on hyvin merkittävä vaikutus alueen ilmeeseen. Katujen linjauksessa tulisi näkyä se orgaanisuus, joilla alkuperäiset tiet ovat rakentuneet uudisrakennuskaudella alueen tarpeeseen.

Näin ollen vastustamme nykyistä katusuunnitelmaa ja siitä seuraavaa haltuunotto suunnitelmaa. Suosittelemme katusuunnitelman uudelleen harkintaa ja pitäytymistä nykyisessä katulinjassa, sekä haltuunoton osalta enintään tilapäistä haltuunottoa säilyttäen alueen vanhimpia puita ja muuta kasvustoa sekä nykyiset tonttikoot.

4 LÄHTEET

Katualueen kunnossapitosuunnitelma, kutsu vuorovaikutustilaisuuteen. 30.3.2016. Kangasalan kunnan tekninen keskus. Jari Keivaara.

Katualueen haltuunotto päätöspöytäkirja, Harjutie, Välitie. Dnro TE 433/2016. Tekninen keskus, tontti-insinööri Niina Yli-Olli. 8.4.2016.

Kangasalan Kunta, Ruutanan osayleiskaava, Selvitys Rakennetusta Ympäristöstä,16.11.2009, FM Teija Ahola, Selvitystyö Ahola, Mikkeli. Tilaaja: Kangasalan Kunta, Tekninen keskus.
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/b432d26040bbd69f8a0cdb68bfeb6b96/1461485880/application/pdf/723344/Ruutanan_oyk_kyselvitys_161109.pdf

Kangasalan Kunta, Ruutanan osayleiskaava ja Kangasalan rantaosayleiskaavan muutos, ehdotus raportti, 14.12.2010, Kaisu Kuusela, Jenni Joensuu-Partanen.

Kangasalan Kunta, Ruutanan osayleiskaavan hulevesiselvitys, 372-P12099 Raportti, 9.12.2010, Finnish Consulting Group Oy.


Ruutana - Välitien levennys - Kansalaiskeskustelu - Huomautus – BLOGI Julkaisu
http://nokanmov.blogspot.fi/2016/04/idyllista-kunnallistekniikaksi-pohjois.html


Välitien haltuunotto ja tien levennys, lisäkuvia:
http://nokanmov.tumblr.com/post/143390283840/


Lainauksia Selvityksestä Ruutanan osayleiskaava-alueen rakennetusta ympäristöstä 2009: http://nokanmov.tumblr.com/post/143580794815/selvityksen-ruutanan-osayleiskaava-alueen

MUISTUTUS KATUALUEEN KUNNOSTUSSUUNNITELMAAN JA HALTUUNOTTOPÄÄTÖKSEEN 19. huhtikuu 2016
                               Nimi                                                                      Allekirjoitus
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20KATUSUUNNITELMAEHDOTUS
Harjutien peruskorjaissuunnitelma välillä Ruutanan tie - Kaartotie. Välitien peruskorjaissuunnitelma välillä Harjutie - Kaartotie. Maankäyttö ja rakennusasetus 43 pykälän mukainen julkinen katusuunnitelmaehdotus. Kangasalan kunnan tekninen keskus Urheilutie 13. ja internetsivuilla.
Ajalla 15.4. - 29.4.2016: